Stadgar för Hötorgsakademiens konstförening

 

 

 

§ 1. Konstföreningens namn

Föreningens namn är Hötorgsakademiens konstförening

 

 

§ 2. Konstföreningens syfte och verksamhet

Föreningen har till uppgift att med Closet Gallery som bas väcka, underhålla och ta konst till folket, särskilt genom att

•  arrangera utställningar

•  anordna föredrag.

•  Stimulera konst och träffpunkter på ovanliga platser

•  ordna egna gallerirundor

•  skapa tillfällen för samtal om konst.

 

 

§ 3. Medlemmar och medlemsavgift

Föreningen består av årsmedlemmar.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

 

§ 4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst tre ledamöter och två ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och firmatecknare..

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

 

Styrelsen åligger dessutom:

att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi

att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.

 

§ 5. Protokoll

Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.

 

 

§ 6. Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisor som utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorn utses för en tid av två år. Revisorn skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

 

 

§ 7. Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisor väljer årsmötet en valberedning.

 

 

§ 8. Möten

Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens årsmöte skall hållas före oktober månads utgång.

Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.

Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

 

 

§ 9. Årsmöte

Vid årsmöte skall förekomma

•  Val av ordförande för mötet.

•  Val av sekreterare för mötet.

•  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

•  Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.

•  Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

•  Revisorns berättelse.

•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

•  Val av

ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

ersättare

revisorer

revisorsersättare

•  Tillsättande av valberedning

•  Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

•  Övriga ärenden.

 

 

§ 10. Stadgeändring

Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

 

 

§ 11. Upplösning

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.